Nikon SB-400


Nikon SB-400 Speedlight was announced on November 16, 2006.

Nikon USA
Nikon SB-400
Nikon SB-400 User’s Manual
Nikon Download Center
Nikon News
Nikon Registration
Nikon Support

2006-11-16
Nikon SB-400
ID: 4806
Type: Flash
Price: US $129

On sale @ B&H.

Shop @ Nikon.


@ P4PH
Nikon SB-400

@ Wikipedia
SB-400

@ YouTube
Nikon SB-400


@ Digital Photography Review
Nikon SB-400

@ Ken Rockwell
Nikon SB-400

@ Nikonians
Nikon SB-400


Where do we go from here?
Back to Nikon Flashes.
Go to Nikon SB-700.